Zwarte Wegje

Deze naam werd gegeven aan de notweg aan de huidige Creutzberglaan tussen de Bankenlaan en de Zeestraat. Vóór 1900 hadden de meeste tuinders hun landerijen in de duinen en waren verstoken van een goede verbinding met de toenmalige Zeeweg. Tussen de Bankenlaan en de Zeestraat lag een notweg die met sintels afkomstig van de papierfabriek Van Gelder Zonen verhard was.

Het wapen van Beverwijk
Het wapen van Beverwijk

Deze weg was veel te smal voor de tuinders die met hun karren naar de veiling in Beverwijk moesten. Dankzij de inspanningen van dominee Creutzberg werd in het voorjaar van 1901 deze notweg verbreed en verbeterd. Gemakkelijk was dit niet gegaan, daar veel tuinders voor deze verbreding hun grond weigerden af te staan. Een knik in het midden van het gedeelte tussen de Bankenlaan en Zeestraat is hier nog steeds een gevolg van. De tuinder van dit aangrenzende stuk grond weigerde namelijk zijn medewerking te verlenen. Nadat de weg gereed was wilden de bewoners de weg naar de dominee vernoemen. Maar de gemeenteraad van Wijk aan Zee en Duin weigerde halsstarrig en bleef bij de naam van Zwarte Wegje. De bewoners namen echter het heft in eigen handen en plaatsten een bord met de tekst Creutzberglaan op de hoek van de weg met de Zeestraat. Raadslid de Wildt was hierover bijzonder gebelgd en hij verzocht het college om dit illegale bord te verwijderen en te doen vervangen door een naambord met de officieel vastgestelde naam. Uiteindelijk ging de gemeenteraad in 1922 overstag en kwam aan de wensen van de bevolking tegemoet en zo werd de straatnaam veranderd in Creutzberglaan.(Bron: Historisch Beverwijk)

Creutzberglaan

Hendrik Willem Creutzberg werd geboren op 5 juni 1875 te Arnhem en overleed op 31 december 1940 te Den Haag. Hij was Nederlands Hervormd predikant. Na zijn gymnasiale opleiding te Schiedam ging hij theologie studeren aan de universiteit van Utrecht. In 1900 werd hij benoemd als predikant te Wijk aan Zee en Duin. Dit is echter maar gedurende een paar jaar geweest, want in 1907 werd hij benoemd in IJmuiden. Hier bleef hij tot 1920 zijn ambt uitoefenen. Op 17 december 1920 werd hij benoemd te Scheveningen, waar hij werkzaam bleef tot aan zijn overlijden. Van zijn hand verschenen tal van publicaties. Dat deze weg zijn naam draagt, ligt in het feit dat door zijn inspanningen en die van de heer Davidson deze weg in 1901 werd aangelegd. Mede door zijn overredingskracht werkten de grondeigenaren, die hier hun land hadden, mee aan de totstandkoming van deze weg. Met uitzondering van één, die zijn grond niet wilde afstaan. Door deze weigering vertoont de weg heden ten dage nog een bocht, midden in het gedeelte tussen de Bankenlaan en Zeestraat. Oorspronkelijk noemde het gemeentebestuur de weg:Zwarte Weg, maar de bewoners plaatsen een bord met de naam van ds. Creutzberg. Ofschoon de gemeente aanvankelijk voet bij stuk hield, zwichtte men uiteindelijk en veranderde de naam in die van Creutzberglaan. Het gedeelte Bankenlaan -Nollen heette voorheen Tulpenlaan of Groene weg;pas bij raadsbesluit van 8 maart 1956 kreeg dit gedeelte ook de naam Creutzberglaan. Met het doortrekken in 1976 van de Plesmanweg naar de Kaagpoort van het Corusterrein, werd de Creutzberglaan een doorgaande weg. (Bron: Historisch Beverwijk)

De Lunetten

De naam is ontleend aan de nabij gelegen lunetten, die eens de linie van Beverwijk vormden. Na de afgeslagen invasie van de Russische-en Engelsen soldaten in 1799, besloot de regering van de Bataafse republiek een verdedigingslinie aan te leggen. Onder leiding van Cornelis R. T. Krayenhoff begon men in februari 1800 tussen Wijk aan Zee en de lager gelegen polders van het Wijkermeer een linie van 26 verdedigingswerken aan te leggen. Toen deze werken gereed waren, plaatste men op lunet 15 een gedenkteken. Op het gedenkteken werd een plaatbevestigd met het jaartal 1800 en het opschrift SI VIS PACEM PARA BELLUM: “Wanneer U de vrede wilt, bereidt U dan voor op de oorlog”. Bij de uitbreiding van de begraafplaats Duinrust, tijdens de oorlogsjaren, moest deze lunet met zijn monumentje verdwijnen. Het monument werd verplaatst naar de nabij gelegen lunet 14. Inmiddels zijn de meeste andere lunetten verdwenen onder de nieuwbouwwijken;slechts enkele zijn bewaard gebleven en nu Rijksmonumenten. (Bron: Historisch Beverwijk)

Nollen

Aanleiding voor deze straatnaamgeving was de aanleg van de Caegweg. In de volksmond sprak men al lang van de “nollen” als men dit gebied bedoelde. Nol is een woord voor een duin, een zandheuvel, een bonkige verhevenheid in een weiland.  (Bron: Historisch Beverwijk)

Bankenlaan

Een bank is een hoger gelegen stuk grond. Deze grond zal door de bewoners gebruikt zijn om naar het land te gaan, dat ze bewerkten. De weg wordt in de rekeningen van de memoriemeesters (1539) vermeld onder de naam van Kreuckenwegh. (Bron: Historisch Beverwijk)

Zeestraat

Raadsbesluit van de gemeente Beverwijk van 2 maart 1892. De weg werd ook wel vermeld als Zeewech, Wijck op Zeeër Waagenwegh of gewoon Wijck op Zeeërwegh.

Kruizing Zeestraat met de WarandeNa de fusie tussen Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin in 1936 werd het gedeelte, gelegen in Wijk aan Zee en Duin, ook Zeestraat genoemd.

Na de aanleg van het Westerhoutplein werd dit gedeelte van de Zeestraat gewijzigd (zie hiervoor: WESTERHOUTPLEIN). Hier doet zich thans het merkwaardige feit voor dat de Zeestraat onderbroken wordt. (Bron: Historisch Beverwijk)